Dit is de OBS Sigmond

OBS Sigmond is sinds maart 2009 de eerste kanjerschool van Nederland. Dat wil zeggen dat alle leerkrachten een opleiding hebben genoten om met de kanjermethode te mogen werken, met als doel te zorgen voor een veilig schoolklimaat.

We waren pilotschool voor inclusief onderwijs, en hadden als doel op termijn thuis-nabij-onderwijs voor álle kinderen te kunnen realiseren; dus ook voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In het kader van de Wet Passend Onderwijs zijn nu alle scholen verplicht om elk kind passend onderwijs te geven. Dat hoeft niet altijd op de eigen locatie. Wij blijven waar mogelijk voor alle kinderen passend onderwijs bieden in onze locatie. Uitgangspunten zijn wel dat wij het betreffende kind moeten kunnen bieden wat het vraagt, dat dat niet ten koste mag gaan van de overige leerlingen en niet ten koste van de leerkracht.

Sinds  maart 2018 krijgen de leerlingen les in de multi-functionele accommodatie Vlechtwerk aan de  H.J. Roubosstraat 5 in Werkendam. 

Qua computergebruik is de Burgemeester Sigmondschool een zeer vooruitstrevende school. In alle groepen staan een aantal computers. Verder beschikken we over 2 laptopkarren, waarin totaal 36 laptops/Chromebooks zitten. Vanaf groep 1 wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden, hiermee worden alle vakken geleerd en oefeningen op gedaan. Daarnaast werken de groepen 4 t/m 8 met tablets en het programma Snappet bij de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en woordenschat. Ook bij wereldoriëntatie maken we gebruik van ICT.

Indeling

Onze school ontvangt in het schooljaar 2019 – 2020 111 kinderen (op teldatum 1 oktober 2019, die ingedeeld zijn in 5 groepen:

  • groep 1-2
  • groep 3-4
  • groep 5-6a
  • groep 6b-7
  • groep 8

We werken met een enthousiast team dat bestaat uit 9 groepsleerkrachten, een intern begeleider, 2 onderwijsassistenten en een directeur (3 dagen).