Visie van onze school

Missie van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLVA) is een kwalitatieve, initiatiefrijke onderwijsorganisatie die staat voor de belangen van leerlingen, hun ouders en de medewerkers, in goede relatie met de omgeving.

Het openbaar karakter van de Stichting, vertaalt zich in open- en respectvolle interactie. Elk kind is welkom, ongeacht culturele achtergrond, geloof, capaciteit of beperking.

Wij willen het maximale aan ontwikkelingskansen voor al onze leerlingen bewerkstelligen met moderne leermiddelen en leerstijlen die passen bij ieders (continue) ontwikkeling en eigenheid.

De stichting wil een goede werkgever zijn, het maximale aan ontwikkelingskansen bieden voor alle medewerkers en met de beschikbare middelen een omgeving creëren waarin het fijn werken is.

Kernwaarden van de school

Zin in leren en samen eruit halen wat er in zit, optimaal presteren op de school waar elk kind telt. We willen dat onze leerlingen met plezier naar school komen en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Missie van de school

Als openbare school vinden wij de gelijkwaardigheid tussen mensen een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. In het verlengde van onze uitgangspunten als openbare school hanteren wij ook principes van Inclusief Onderwijs. Hiermee leggen wij de nadruk op het aanvaarden van de verscheidenheid: de school past zich-waar mogelijk- aan de leerling en zijn mogelijkheden aan.

Visie van onze school

De visie van onze school ligt vast in een drietal ankers: Kennis, Kanjer en Kwaliteit.

Kennis

Zin in leren betekent voor ons: kennis verwerven en leren hoe je die kennis vergroot en in de praktijk kunt gebruiken. We stellen realistische doelen en werken samen aan de ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van samenwerken en samen leren. Daarbij leren we de leerlingen nadenken over hun eigen leren: reflectief onderwijs. Een leerling moet zich gezien voelen. OBS Sigmond daagt leerlingen uit om hun talent te ontwikkelen en zorgt er voor dat een leerling, soms letterlijk, in de schijnwerpers zal staan.

Kanjer

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om te komen tot optimale ontwikkeling. Daarom richten wij ons ook op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze leerlingen. Met de Kanjertraining leren wij de leerlingen op een systematische wijze op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining heeft een vaste plaats binnen ons dagelijks onderwijs en handelen.

Kwaliteit

Binnen onze school moet de kwaliteit blijken uit de leerresultaten en het welbevinden van de leerlingen. Belangrijk is daarbij ook de wijze waarop samenwerking vorm wordt gegeven. Ook blijkt onze kwaliteit uit de wijze waarop met doorgaande leerlijnen, vernieuwingen en kwaliteitsplanning wordt gewerkt.

Weten wat leerlingen en hun ouders belangrijk vinden en hoe de diensten van de school worden ervaren, is belangrijk om een goede band tussen leerlingen, ouders en teamleden op te bouwen. Die band zorgt voor motivatie, afstemming en ontwikkeling.

OBS Sigmond wil, waar mogelijk, een inclusieve school zijn. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden in reguliere groepen geplaatst met de zorg en onderwijs die voor het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk zijn.