Visie van onze school

De visie van onze school ligt vast in een drietal ankers:

Kennis, Kanjer en Kwaliteit.

Kennis

Zin in leren betekent voor ons: kennis verwerven en leren hoe je die kennis vergroot en in de praktijk kunt gebruiken. We stellen realistische doelen en werken samen aan de ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van samenwerken en samen leren. Daarbij leren we de leerlingen nadenken over hun eigen leren: reflectief onderwijs. Een leerling moet zich gezien voelen. OBS Sigmond daagt leerlingen uit om hun talent te ontwikkelen en zorgt er voor dat een leerling, soms letterlijk, in de schijnwerpers zal staan.

Kanjer

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om te komen tot optimale ontwikkeling. Daarom richten wij ons ook op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze leerlingen. Met de Kanjertraining leren wij de leerlingen op een systematische wijze op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan. De Kanjertraining heeft een vaste plaats binnen ons dagelijks onderwijs en handelen.

Kwaliteit

Binnen onze school moet de kwaliteit blijken uit de leerresultaten en het welbevinden van de leerlingen. Belangrijk is daarbij ook de wijze waarop samenwerking vorm wordt gegeven. Ook blijkt onze kwaliteit uit de wijze waarop met doorgaande leerlijnen, vernieuwingen en kwaliteitsplanning wordt gewerkt.

Weten wat leerlingen en hun ouders belangrijk vinden en hoe de diensten van de school worden ervaren, is belangrijk om een goede band tussen leerlingen, ouders en teamleden op te bouwen. Die band zorgt voor motivatie, afstemming en ontwikkeling.

OBS Sigmond wil, waar mogelijk, een inclusieve school zijn. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden in reguliere groepen geplaatst met de zorg en onderwijs die voor het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk zijn.