Ziekmelding en Verlof

 

Op tijd komen

Het is belangrijk dat leerlingen op tijd komen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Wanneer een leerling vaak te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ziek

Wanneer een leerling aan het begin van de dag ziek is, geven de ouders/verzorgers dit telefonisch of via social schools door aan school. De ziekmelding dient voor 8.30 uur gedaan te zijn. 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke

Deze bezoeken dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te worden. Mocht dit niet lukken, dan melden ouders/verzorgers deze afwezigheid bij de leerkracht.

Bijzonder verlof

De Nederlandse overheid heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven!

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde “extra verlof” zijn regels opgesteld. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

 • religieuze feestdagen;
 • gewichtige omstandigheden;
 • aard van het beroep van (één van) de ouders.

Het gemeentebestuur van Altena heeft besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken.

Voor de toestemming van extra verlof geldt het volgende:

 • Tot en met 10 dagen beslist de directeur van de school of er toestemming gegeven wordt (aan de hand van de daarvoor geldende regels; zie hieronder)
 • Aanvragen van meer dan 10 dagen, worden naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd.

Criteria extra verlof

Religieuze feestdagen
Voor religieuze feestdagen is verlof mogelijk. Dit verlof moet minimaal 5 dagen van te voren bij de directeur van de school worden gemeld. Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn:

 • Voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
 • Voor Hindoes: het Divalfeest en het Holyfeest;
 • Voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.

Gewichtige omstandigheden

 • Verhuizing
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3de graad:
 • Ernstig levensbedreigende ziekte van bloed- of aanverwant tot en met 3de graad:
 • Overlijden van bloed- of aanverwant;
 • 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders.

Aard van het beroep van (een van) de ouders/verzorgers

Indien het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers niet mogelijk is tenminste één keer twee aaneengesloten weken binnen een schoolvakantie op vakantie te gaan, kan vakantieverlof worden aangevraagd (schriftelijk, voorzien van werkgeversverklaring). Het moet in dit geval redelijkerwijs te voorzien zijn dat een vakantie in de schoolvakantie zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen. Slechts het gegeven dat in deze periode een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Er mag géén vrij worden gegeven om de volgende redenen:

 • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
 • het ophalen van familie;
 • meereizen met anderen;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • tickets al gekocht;
 • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een ander kind uit het gezin;
 • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
 • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis;
 • soortgelijke redenen.

Schriftelijke aanvragen en besluiten worden door school bewaard. Afwezigheid zonder toestemming wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Afgewezen verlofaanvragen worden voorzien van een onderbouwing.

De school meldt afwezigheid na een afgewezen verlofaanvraag direct bij leerplicht.

Een verlofformulier kunt u ophalen bij de directie of downloaden.